Vanliga Frågor

Föreningslokaler:

Vem sköter uthyrningen av föreningslokalerna?
Det är områdesföreningen som handhar uthyrning och skötsel av föreningslokalerna. För
att komma i kontakt med din områdesförening kan du kontakta oss, se efter
kontaktinformation vid entréer eller söka online.

Vem har rätt att nyttja föreningslokalerna?
Endast bostadshyresgäster i området eller boende inom SSSB:s bestånd med giltiga
hyreskontrakt har rätt att hyra/använda föreningens lokaler. Föreningen ansvarar för att
bostadshyresgästerna i området på lika villkor ges möjlighet att nyttja lokalerna.

Vem ansvarar för städning och skötsel av föreningslokalerna?
Ansvaret ligger på områdesföreningen. Du som hyr av områdesföreningen är skyldig att
lämna lokalen i det skick den var i då du hyrde den.
Reparationer och liknande sköts av SSSB. Alla ingrepp/renoveringar/ommålningar måste
godkännas av SSSB innan de utförs. Arbetet måste utföras fackmannamässigt.
Områdesföreningen ansvarar att utrymningsvägar och liknande ej blockeras samt att
allmän ordning, hygien, buller m.m. enligt gällande lagar och andra föreskrifter iakttas.

Vem betalar störningsjouren vid utryckning till föreningens lokaler?
Områdesföreningen faktureras om det har det varit utryckning av störningsjouren till en
föreningslokal. Det är därför viktigt att depositionen som betalas av den som hyrt lokalen
täcker utryckningskostnaden. Kontakta hyresvärden för aktuellt belopp.

Behövs försäkring för föreningslokalerna?
SSSB har en sedvanlig fastighetsförsäkring på lokalerna. Denna försäkring omfattar inte
de inventarier som förvaras i föreningslokalen och som ägs av områdesföreningen. För
dessa ska föreningen teckna en separat försäkring. Kontakta olika försäkringsbolag för
offert samt vilken typ av försäkring/villkor som gäller.

 


 

Ansökan föreningsbidrag:

Vem kan söka föreningsbidrag?
Områdesförening som har minst 75 % närvaro på SSF:s fullmäktigemöten.

Hur mycket kan min förening söka?
Storleken på föreningsbidraget styrs av antalet lägenheter i respektive område. Alla
områden med färre än 100 rum i korridor/lägenheter kan söka 15 000 kr i ordinarie
föreningsbidrag. Övriga områden med fler än 100 rum i korridor/lägenheter kontakta SSF
för aktuellt belopp.

När kan vi ansöka?
Föreningarna kan söka ordinarie föreningsbidrag en gång under innevarande kalenderår
from 1 januari tom början av december.

Hur lång tid tar det innan vi får pengarna?
Föreningsbidraget söks via SSF men betalas ut av SSSB. Handläggningstiden varierar
från någon vecka efter inlämnad ansökan till ca fyra veckor. Områdesföreningen får inget
meddelande från SSSB när inbetalningen görs så se efter på föreningens konto
regelbundet. Dröjer det med inbetalningen kontakta oss.

Kan vi söka extra föreningsbidrag?
Alla områdesföreningar har möjlighet att söka extra föreningsbidrag ifall verksamheten
kräver så och föreningen inte kan täcka det med det ordinarie föreningsbidraget.

 


 

Ekonomi:

Vad gäller för arvodering av styrelsemedlem i områdesföreningen?
Arbetsgivaravgifter ska inte betalas på ersättning till en person om ersättningen under året
är mindre än 1 000 kr. Det vill säga att fast och rörligt styrelsearvode ej bör överstiga 1000
kr per kalenderår.

 


 

Övrigt:

Hur styrs arbetet i områdesföreningen?
Områdesföreningens arbete styrs i första hand av stadgarna. Näst efter stadgarna
kommer årsmötets beslut. Därefter styrelsens beslut. Styrelsen är alltid ansvarig för sina
beslut inför årsmötet.

Hur startar man en områdesförening?
Svaret på denna fråga är lite längre och går att läsa här.