Styrelsen

Styrelsen har en mandatperiod på ett år och väljs vid årsmötet i februari. Styrelsen består förutom presidiet av 5 ledamöter och ansvarar för den löpande verksamheten tillsammans med ett anställt hyresgästombud. Styrelsen sammanträder minst 10 gånger per verksamhetsår.

Vid eventuella frågor, kontakta i första hand vårt hyresgästombud Michael Kumlin på ombudsman@ssfstudent.se eller ring på 0707-64 03 12 (10-16 tis-fre)

Matilda Lindberg                                           Daniel Arrhénius
Ordförande                                                      Vice ordförande
ordf@ssfstudent.se                                        vordf@ssfstudent.se

André De Geer                                               Martin Brändefors
Kassör                                                              Ledamot
kassor@ssfstudent.se                                    ledamot@ssfstudent.se   

                                         

Henrik Åkerberg

Sekreterare

sekr@ssfstudent.se

 

 

Rebecka Ramsten, Patrik Sundin

Valberedning

valb@ssfstudent.se


Befattningsbeskrivning av styrelseposter i SSF


Ordförande 


Ordföranden har det övergripande ansvaret för SSF:s verksamhet och utövar ledningen av föreningens verksamhet. Ordförande planerar och samordnar verksamheten, samt leder och fördelar arbetet. Vidare är det ordförandens uppgift att ansvara för innehåll i kallelser till möten och sammankomster samt att se till att handlingar tillhandahålls medlemmar inför möten. Huvudansvaret för anställt hyresgästombud ligger på ordförande, som tillsammans med vice ordförande förhandlar om löner och arbetsvillkor gentemot den anställde. Ordföranden ansvarar även för att informera fullmäktige om verksamheten.

Vice ordförande


Vice ordförande övervakar föreningens ekonomi och ansvarar för förvaltningen av föreningens finansiella medel i samråd med kassör. Vice ordföranden övertar tillfälligt ordförandeskapet i ordinarie ordförandes frånvaro och leder tillsammans med ordförande löneförhandlingar med anställd. Vidare ansvarar vice ordföranden för att utöka föreningens verksamhet.

Sekreterare


Sekreterare ansvarar för att upprätta mötesprotokoll och närvarolista. Vidare ansvarar sekreteraren för att protokoll kontinuerligt justeras och arkiveras. Sekreteraren ansvarar för den digitala katalogiseringen.

Kassör 


Kassör skall hålla sig uppdaterad i föreningens ekonomiska situation. Detta inkluderar utbetalningar, skatteadministration och övrig ekonomisk administration. Kassören ska regelbundet träffa SSF:s bokföringsansvarige för att gå igenom aktuella ekonomiska rapporter. Tillsammans med vice ordförande skall kassören upprätta årsredovisningen. Vidare ansvarar kassören för att konstruera budgetförslag till kommande verksamhetsår.

Förhandlingsrepresentanter 


Förhandlingsrepresentanter ansvarar för förhandlingsarbetet. Arbetet består av förberedelse inför förhandling, förhandlingen i sig samt rapport till fullmäktige och övriga styrelse. I alla förhandlingar ska hyresgästernas intresse stå i främsta rummet. Förberedelsen inför förhandlingen är en viktig del av förhandlingsarbetet och tar därmed mycket tid. Förberedelsen görs i samråd mellan förhandlarna och hyresgästombudet. Vid förhandlingarna närvarar förhandlingsrepresentant(er) och hyresgästombudet. En förhandling tar vanligtvis ungefär två timmar per session.

De årliga hyresförhandlingarna är de största och viktigaste förhandlingarna under året och tar därmed längre tid, både vad gäller förberedelse och förhandlingstillfällen. Dessa infaller vanligtvis under hösten. Utöver de årliga hyresförhandlingarna förhandlar SSF bland annat om stambyten, nybyggnationshyra, ombyggnationer och andra ändringar som påverkar
hyresgästerna.

Förhandlingsrepresentanterna ansvarar även för att löpande underrätta övriga styrelseledamöter och fullmäktige om aktuella förhandlingar.