Att starta en områdesförening

Här hittar du den viktigaste informationen om hur en områdesförening startas och dess kärnverksamhet.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med föreningen inte är att ha formella möten en gång i månaden utan den ska vara en plattform och ett forum för att skapa en kreativ och bra miljö i huset där du bor. Däremot är det viktigt att områdesföreningen är juridisk riktig och sköts enligt gällande regelverk.

En ideell förening är en juridisk person som har rättskapacitet. Detta innebär att den kan ha tillgångar och skulder, ingå avtal som är bindande samt vara part inför domstolar och myndigheter.

För att starta en områdesförening måste en tillfällig styrelse skapas vars uppgift är att starta den ideella föreningen. Denna styrelse skall:

  • Skriva förslag på stadgar för områdesföreningen, dessa skall främst innehålla föreningens syfte, beskriva dess arbete och definiera verksamhets- och räkenskapsår.
  • Kalla till ett konstituerande möte för de boende (dvs. de blivande medlemmarna i föreningen) där stadgarna utformas. När majoriteten kan godkänna utformningen klubbas stadgarna igenom.

På förslagsvis det konstituerande mötet möte väljs även den nya styrelsen för områdesföreningen, även här måste majoriteten godkänna den nya styrelsen. Styrelsen bör, förutom den obligatoriska posten SSF-representant, bestå av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör

Företrädare för föreningen, de så kallade firmatecknarna måste också väljas. De är förslagsvis styrelseledamöterna ordförande och kassör som får rätten att ingå avtal och ha tillgång till föreningens medel.

Årsmötet är i vanliga fall det högst beslutande organet. På detta möte tillsätts en ny styrelse samt den gamla beviljas ansvarsfrihet för avslutat verksamhetsår. För att detta skall ske behövs det finnas en ideell revisor som granskar föreningens ekonomiska förehavande. Denne tillsätts också på årsmötet. I en nystartad förening väljs revisorn på det konstituerande mötet.

När styrelsen, revisorn, stadgarna och firmatecknarna är klubbade kan den nya föreningen börja sitt arbete. Till de första uppgifterna bör följande formaliteter höra:

  • Den ideella föreningen behöver ett organisationsnummer och bli godkänd hos skattemyndigheten. En ideell förening måste även deklarera varje år.
  • Även ett bankkonto bör öppnas, observera att en ideell förening är en företagskund hos banken.
  • Införskaffa försäkring till föreningslokalen och de eventuellt andra lokalerna. Även hos försäkringsbolaget räknas den ideella föreningen som företagskund.
  • Söka föreningsbidrag hos SSF.

Mellan årsmötena är det styrelsens uppgift att sköta föreningen. Styrelsen sammanträder vid behov under året på styrelsemöten som leds av ordförande och protokollförs av sekreteraren.